Search form

Yoan ma Peba 19:17

17Sɨ Yesu Tina wul b'agbag kawar wa yomnonj ɨ ket opmarkitonj ɨ dɨde ket yikonj de onggɨt pɨpmet wa ogenaya da Mopkak Wɨmenapu Tungg, Ibru yɨt ke da Golgota.