Search form

Yoan ma Peba 19:18

18Ɨ omandemb ket Tin wul b'agbagɨnd yɨdrɨko. Ɨ kwa nɨmog rɨga Ti yɨu ke yɨu ke edrɨko, sɨ Yesu re towa ɨnyɨny nat yɨbnonj.