Search form

Yoan ma Peba 19:19

19Seg Pilato ket Yesu ma ongandam mop yɨtkak yɨrɨkonj wulpagɨmɨnd dɨde ket Tina wul b'agbag pumb ke yoramitonj. Sɨ ɨja naemb ɨrɨki yɨbnonj da,

Najaret tunggam Yesu, Ju rɨga wa King”.