Search form

Yoan ma Peba 19:20

20Sɨ Ju rɨga wɨngɨrɨnd jogjog rɨgap onggɨtyam ongandam mop ɨrɨki ogenka yiyeno, nokɨp ɨtemb pɨpmet rɨkɨnd re Yesund wul b'agbagɨnd yɨdrɨko re Yerusalem taun wus nat yɨbnonj. Ɨ onggɨtyam mop yɨtkak ɨrɨki yɨbnonj re Ibru yɨt ɨ Latin yɨt dɨde Grik yɨt kena.