Search form

Yoan ma Peba 19:21

21Sɨ onggɨt penaemb Ju rɨga waina yɨna mopyam sɨ rɨgap Pilatond yomno da, “Goro ɨrɨkɨm da, ‘Ju rɨga ma king', ajɨ ɨja na ɨrɨket da, ‘Onggɨt rɨgat b'agenayonj da Konten Ju rɨga wa king.’”