Search form

Yoan ma Peba 19:23

23Ɨ re geja rɨgap Yesund wul b'agbagɨnd yɨdrɨko, ton Yesumna tumɨnd kobɨrgɨm emdɨto dɨde ket onggɨtyam kobɨrgɨm powa (4) geja rɨgap yɨpayɨpa b'asos wuwenonj. Ɨ ton kwa ket yokato wɨngɨr ke kobɨrgɨm. Ajɨ onggɨtyam kobɨrgɨm re yɨpaina kɨb na dɨde kupka yɨpaina onki na yɨbnonj kuna ke ɨdeni de pɨs wa.