Search form

Yoan ma Peba 19:24

24Sɨ onggɨt penaemb ton towa wɨngɨrɨnd endento da, “Goro men onggɨtyam kobɨrgɨm yenyouku ajɨ men b'ogla pes b'areninum ɨ ɨngkaemb ket yɨpa rɨgat okas.” Sɨ onggɨt mop penaemb onggɨtyam mɨle aukonj da onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨnte re yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

“Ton Koina kobɨrgɨm towanɨm ataikɨto,

dɨde Koina yɨpa kobɨrgɨm okatam pes b'arento.”

Sɨ onggɨt penaemb geja rɨgap odede mɨle amnɨkto.