Search form

Yoan ma Peba 19:27

27Dɨde ket daka onggɨt b'auyaena rɨgand yomnonj da, “Yɨr de, ɨtomb mor mog.” Seg ket onggɨt wɨn natemb onggɨt b'auyaena rɨgat tin wiyonj tina met wa.