Search form

Yoan ma Peba 19:28

Yesu ma Uj

(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)

28Ɨ onggɨt kak ke Yesu kea wumɨr yokatonj da komkesa gasa kemb undwatanj. Sɨ Yesu yindenonj da, “Kon nyɨpa en.” Nokɨm da ɨdenat yɨna peba yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy.