Search form

Yoan ma Peba 19:29

29Ɨ ademb de tokɨltokɨl ɨk besenɨnd yɨndangɨr yɨbnonj. Ɨ rɨgap nyɨ ɨngmatena ɨngmatena matres pɨla gasa ke onggɨtyam tokɨltokɨl ɨk besen wa yɨsonggo ɨ yisop tɨbkak ke yɨpo dɨde ket Yesumna tugɨm wa yurowato onayam.