Search form

Yoan ma Peba 19:30

30Ɨ re Yesu onggɨtyam tokɨltokɨl ɨk yonayonj, Ton ket yindonj da, “Kemb yundwasɨn.” Seg ket as eamantonj, dɨde ket Tina wɨngawɨnga ewaikitonj.