Search form

Yoan ma Peba 19:31

31Ɨ ket b'angonjena bibɨr na awonj. Ɨ Ju rɨgap ma singi na da ujgɨm wul b'agbag kumbɨnd tekeny onggɨtyam towaina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd. Mop nokɨp onggɨtyam towaina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr re naskajog bibɨr na Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn wɨngɨrɨnd, sɨ Ju rɨgap ɨtemb bibɨr ukoijog yɨsnaeneno. Sɨ onggɨt penaemb ton Pilatond yɨgekito towaina selkak onygɨkam dɨde ujgɨm ewaikuram.