Search form

Yoan ma Peba 19:32

32Sɨ onggɨt penaemb geja rɨgap wuwonj dɨde ket naskanyam rɨga selkak yonygɨko ɨ kwa ket daka yɨpa rɨna re Yesu kɨma ɨdrɨki ebnonda.