Search form

Yoan ma Peba 19:35

35Ɨ yet re onggɨtyam mɨle yɨr yongonj, tontemb yɨr ungata yɨt yopureny. Sɨ tina yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e. Ɨ ɨtemb rɨga wumɨr e da ton ɨmɨnjog yɨt im apureniny, nokɨm da ɨdenat wɨda kwa gar ke utkunda oramisya.