Search form

Yoan ma Peba 19:36

36Ɨ onggɨtyam mɨle aukɨto re nok mana da ɨdenat onggɨtyam yɨna peba yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy da, “Makwa ɨta yɨpa Tina kak tiposɨk.”