Search form

Yoan ma Peba 19:39

39Ɨ Nikodemo yet re naskand Yesund yodaronj yɨpa sɨwɨnyɨnd, todaka b'ogɨl ngɨrangngɨrang wulpoj teyinonj ujgɨm eungitam. Ɨ onggɨtyam wulpoj bebɨg re ama rɨka teti powa (34) kilogram na.