Search form

Yoan ma Peba 19:4

4Seg ket Pilato b'usaya bau wa opendonj dɨde ket ten amninonj da, “Yɨr de, kon nok ma Tin iyɨn wa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat wɨn wumɨr okasya da kon maka nanggamog negɨr mɨle na yodaraen Ti pɨlɨnd.”