Search form

Yoan ma Peba 19:41

41Ɨ yɨpa sopapu kea de yɨbnonj onggɨt pɨpmet wusɨnd rɨkɨnd re Yesund wul b'agbagɨnd yɨdrɨko. Ɨ onggɨt sopapund kea yɨpa sisɨl gopmet yɨbnonj rɨna re makwa ke yɨpa rɨga naskand yeungito.