Search form

Yoan ma Peba 19:42

42Ɨ ɨtemb bibɨr re Ju rɨga waina b'angonjena bibɨr na, dɨde kwa ɨtemb gopmet re wus nat yɨbnonj. Sɨ onggɨt penaemb ton dɨkɨndemb Yesund yeungito.