Search form

Yoan ma Peba 19:5

5Sɨ ket Yesu bau wa

opendonj dɨngdɨng kai ke ogauki dɨra b'ikiti dɨde kuskus kobɨrgɨm b'ikiti. Seg Pilato ten amninonj da, “Yɨr de, ɨtemb jɨ Rɨga!”