Search form

Yoan ma Peba 19:6

6Ɨ re yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde yɨnamet yɨr ɨpka rɨgap Yesund yɨr yongo, ton unena kɨma ognento da, “Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke! Wul b'agbagɨnd yɨdrɨke!” Sɨ Pilato ket ten amninonj da, “Wɨn walenggyam Tin yokata, dɨde wul b'agbagɨnd yɨdrɨka! Mop nokɨp kon maka nanggamog negɨr mɨle na yodaraen Ti pɨlɨnd.”