Search form

Yoan ma Peba 19:7

7Seg Ju rɨgap ket tin mɨra yomno da, “Sowa ɨta jɨ gog yɨt, ɨ onggɨtyam gog yɨt kae Ton b'ogla uj okas, nokɨp Ton Tilenggyam b'agenayonj Godɨmna B'ɨgam.”