Search form

Yoan ma Peba 19:9

9Sɨ ton ket b'usaya ɨtendonj tina wɨkopu met wɨngɨr wa dɨde ket Yesund yomnonj da, “Rɨngkae Man metkot?” Ajɨ Yesu maka tin yɨsmonggawonj.