Search form

Yoan ma Peba 2

Molkongga Awowɨm Mɨle de Kanaan Taunɨnd

1Re nowam bibɨr yokatonj, yɨpa molkongga awowɨm mɨle aukonj Kana taunɨnd Galili eriya wɨngɨrɨnd. Ɨ Yesumna mog re kea de wɨbnonj. 2Sɨ onggɨtyam molkongga

awowɨm mɨle yonggyamwarɨp kea Yesu dɨde Tina b'auyaena rɨga engaukɨto. Sɨ todaka ket kea de wekenonj. 3Ɨ onggɨtyam mɨlepund bebɨg aukonj re obai omnam ɨk kea b'undwatto. Sɨ Yesumna mog ket Yesund yomnonj da, “Towa ke awɨr im ɨk.” 4Ɨ Yesu mɨra womnonj da, “Kongga! Nangga pae man onggɨtyam bebɨg Kor pɨlwa iyɨt? Kor makaya wɨn rɨrɨrkɨp ainy odede wɨko omnɨkam.” 5Sɨ Ti mog wɨko rɨga amninonj da, “Wɨn ɨja ima gasa tamnɨkindam rɨja im ra Ton wen tengainy omnɨkam.” 6Ɨ onggɨt wɨnɨnd Ju rɨga wa kea yɨpa ɨseka mɨle ebnawonj. Sɨ onggɨt mop penaemb jɨ siks (6) gɨmo ke omnɨki nyɨkak dɨkɨndemb wekenonj onggɨt metɨnd. Ɨ yɨpa nyɨkak b'ogɨl e owam ama rɨka eiti (80) lita o mɨnda wan andred twenti (120) lita nyɨ. 7Ɨ Yesu ket wɨko rɨga amninonj da, “Wɨn nyɨkak angjɨkina nyɨ ke!” Seg ton ket nyɨkak angjɨkto ngɨrpu yɨndangɨr aukɨto. 8Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Otade wɨn nyɨ aurokina dɨde ket eyinam de diyamdiyam mopyam rɨgam pɨlwa!” Seg ton ket eito. 9Sɨ onggɨtyam diyamdiyam mopyamɨt ket nyɨ ke auki ɨk met yotonkitonj. Ajɨ ton maka wumɨr yokatonj rɨngkena iyo. Ajɨ onggɨtyam wɨko rɨga yepiya re nyɨ aurokɨto, tonpiya tenta wumɨr wekenonj. Sɨ onggɨtyam diyamdiyam mopyam rɨgat sisɨl kongga kɨma rɨgand ara yɨawonj da, “Metkɨm!” 10Ɨ ton ket tin yomnonj da, “Sɨ ɨja emb jɨ komkesa rɨgaina mɨle, ton naska b'ogɨl ɨk im taramitauranj ɨngauki rɨga wa. Ɨ ra ɨkɨt ten takasiny, ɨngkaemb ket burakak ɨk taramitauranj. Ajɨ man b'ogɨl ɨk na so ameninyɨt ngɨrpu ɨte re ket otade.” 11Sɨ Yesu onggɨtyam naskajog kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨkonj re Kana taun nat Galili eriya wɨngɨrɨnd. Ɨ onggɨt omnɨka kenaemb Ton Tina b'ogɨl ɨnyomarena pɨta wa yomnonj. Ɨ Tina b'auyaena rɨgap toda kwa onggɨt omnɨka kenaemb gar ke utkunda yoramito Ti pɨlɨnd da, “Ton re God ma B'ɨga, Keriso e.”

Yesu Yɨnamet Kɨl kesa Yomnonj

(Mat 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)

12Onggɨt kak ke Yesu, Ti mog, Ti yɨngganwar ɨ dɨde Tina b'auyaena rɨga kɨma wuwonj de Kaparnaum taun wa. Sɨ ton demb de ma jog bibɨr na wekenonj.

13Ɨ re Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn wus wa awonj, Yesu ket yikonj Yerusalem taun wa. 14Ɨ re Yesu yɨnamet aba wa yikonj, Ton kea yɨr anginonj kau b'asoga rɨga, mamoi b'asoga rɨga, gimai b'asoga rɨga ɨ dɨde wulkɨp sensi omnena rɨga yepiya re kasand omnɨki wekenonj.+ 15Ɨ Yesu ket b'ipowa kai yɨraskonj. Seg Ton ket komkesa b'asoga rɨga dɨde wulkɨp sensi omnena rɨga eaukeninonj yɨnamet aba ke, toda kwa kea mamoi dɨde kau. Ɨ Ton ket wulkɨp sensi omnena rɨgaina koin egmarkinonj. Ɨ kwa ket towaina kasa gu etongeninonj. 16Ɨ Ton ket gimai b'asoga rɨga amninonj da, “Wɨn ɨngkek ewaikurina jɨ onggɨtyam gasa. Goro Kor B'u ma met yomnɨkya gasa b'asogapu metɨm.” 17Ɨ re Yesumna b'auyaena rɨgap onggɨtyam auki mɨle yɨr yongo, ton kea nony aukɨto onggɨtyam yɨtkak rɨnte re yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da, “Abu kon moina metɨm ukoi singi e aukenenyɨn, sɨ onggɨtyam ukoi singite ken mu pembpemb omnɨka niyeneny.” 18Ɨ re Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨgap onggɨtyam Yesumna mɨle yɨr angto, sɨ onggɨt penaemb ton ket Yesund yerkito da, “Man kea odede mɨle amnɨkinyɨt. Sɨ Man nangga kɨd kesa kɨma danda wɨko im sowa notouyainyɨt rɨngkae ra sɨn Moina danda ɨmjasu da Man rɨrɨr et onggɨtyam mɨle omnɨkam?” 19Yesu ket mɨra amninonj da, “Wɨn onggɨtyam yɨnamet yiyogɨka! Sɨ Kon b'ogɨl e b'usaya orangen nowa bibɨr wɨngɨrɨnd.” 20Seg Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨgap yɨsmonggawo da, “Rɨgap onggɨtyam yɨnamet yorango re poti siks (46) kemag kɨma na. Ma sɨ Man nowa bibɨr wɨngɨr nate ɨtemb met oranget dem?” 21Ajɨ Yesu onggɨtyam yɨnamet gatab yɨtnono aenonj re Tina jɨ mana. 22Ɨ re Yesu yɨmta ke utnyitonj uj ke, Tina b'auyaena rɨgap kea nony aukɨto nangga gatab na re Ton yɨtnono aenonj. Sɨ onggɨt kak kenaemb ton gar ke utkunda yoramito yɨna peband dɨde onggɨtyam yɨtkak rɨna re Yesu apureninonj.

Yesu Wumɨr e Komkesa Rɨgaina Gar

23Ɨ re Yesu Yerusalem taunɨnd yɨbnonj Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn wɨngɨrɨnd, Ton ademb de nɨnda kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkinonj. Sɨ re rɨgap onggɨtyam Tina wɨko yɨr angto, kea jogjog rɨgap gar ke utkunda yoramito Tina nyɨwɨm pɨlɨnd. 24Ajɨ Yesu maka Tina nony b'ɨjawa yoramitonj towa pɨlɨnd. Mop nokɨp Ton wumɨr na komkesa rɨga. 25Sɨ Yesu ma singi na awonj rɨga wa pɨlke rɨga wa gatab yɨr ungata yɨt okatam. Mop nokɨp Ton wumɨr e nangga e yɨbɨm rɨgaina garɨnd.