Search form

Yoan ma Peba 2:1

Molkongga Awowɨm Mɨle de Kanaan Taunɨnd

1Re nowam bibɨr yokatonj, yɨpa molkongga awowɨm mɨle aukonj Kana taunɨnd Galili eriya wɨngɨrɨnd. Ɨ Yesumna mog re kea de wɨbnonj.