Search form

Yoan ma Peba 2:10

10Ɨ ton ket tin yomnonj da, “Sɨ ɨja emb jɨ komkesa rɨgaina mɨle, ton naska b'ogɨl ɨk im taramitauranj ɨngauki rɨga wa. Ɨ ra ɨkɨt ten takasiny, ɨngkaemb ket burakak ɨk taramitauranj. Ajɨ man b'ogɨl ɨk na so ameninyɨt ngɨrpu ɨte re ket otade.”