Search form

Yoan ma Peba 2:11

11Sɨ Yesu onggɨtyam naskajog kɨd kesa kɨma danda wɨko yomnɨkonj re Kana taun nat Galili eriya wɨngɨrɨnd. Ɨ onggɨt omnɨka kenaemb Ton Tina b'ogɨl ɨnyomarena pɨta wa yomnonj. Ɨ Tina b'auyaena rɨgap toda kwa onggɨt omnɨka kenaemb gar ke utkunda yoramito Ti pɨlɨnd da, “Ton re God ma B'ɨga, Keriso e.”