Search form

Yoan ma Peba 2:12

Yesu Yɨnamet Kɨl kesa Yomnonj

(Mat 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)

12Onggɨt kak ke Yesu, Ti mog, Ti yɨngganwar ɨ dɨde Tina b'auyaena rɨga kɨma wuwonj de Kaparnaum taun wa. Sɨ ton demb de ma jog bibɨr na wekenonj.