Search form

Yoan ma Peba 2:16

16Ɨ Ton ket gimai b'asoga rɨga amninonj da, “Wɨn ɨngkek ewaikurina jɨ onggɨtyam gasa. Goro Kor B'u ma met yomnɨkya gasa b'asogapu metɨm.”