Search form

Yoan ma Peba 2:18

18Ɨ re Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨgap onggɨtyam Yesumna mɨle yɨr angto, sɨ onggɨt penaemb ton ket Yesund yerkito da, “Man kea odede mɨle amnɨkinyɨt. Sɨ Man nangga kɨd kesa kɨma danda wɨko im sowa notouyainyɨt rɨngkae ra sɨn Moina danda ɨmjasu da Man rɨrɨr et onggɨtyam mɨle omnɨkam?”