Search form

Yoan ma Peba 2:19

19Yesu ket mɨra amninonj da, “Wɨn onggɨtyam yɨnamet yiyogɨka! Sɨ Kon b'ogɨl e b'usaya orangen nowa bibɨr wɨngɨrɨnd.”