Search form

Yoan ma Peba 2:20

20Seg Ju rɨga waina wɨp iyoi rɨgap yɨsmonggawo da, “Rɨgap onggɨtyam yɨnamet yorango re poti siks (46) kemag kɨma na. Ma sɨ Man nowa bibɨr wɨngɨr nate ɨtemb met oranget dem?”