Search form

Yoan ma Peba 2:23

Yesu Wumɨr e Komkesa Rɨgaina Gar

23Ɨ re Yesu Yerusalem taunɨnd yɨbnonj Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨn wɨngɨrɨnd, Ton ademb de nɨnda kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkinonj. Sɨ re rɨgap onggɨtyam Tina wɨko yɨr angto, kea jogjog rɨgap gar ke utkunda yoramito Tina nyɨwɨm pɨlɨnd.