Search form

Yoan ma Peba 2:3

3Ɨ onggɨtyam mɨlepund bebɨg aukonj re obai omnam ɨk kea b'undwatto. Sɨ Yesumna mog ket Yesund yomnonj da, “Towa ke awɨr im ɨk.”