Search form

Yoan ma Peba 2:4

4Ɨ Yesu mɨra womnonj da, “Kongga! Nangga pae man onggɨtyam bebɨg Kor pɨlwa iyɨt? Kor makaya wɨn rɨrɨrkɨp ainy odede wɨko omnɨkam.”