Search form

Yoan ma Peba 2:6

6Ɨ onggɨt wɨnɨnd Ju rɨga wa kea yɨpa ɨseka mɨle ebnawonj. Sɨ onggɨt mop penaemb jɨ siks (6) gɨmo ke omnɨki nyɨkak dɨkɨndemb wekenonj onggɨt metɨnd. Ɨ yɨpa nyɨkak b'ogɨl e owam ama rɨka eiti (80) lita o mɨnda wan andred twenti (120) lita nyɨ.