Search form

Yoan ma Peba 2:7

7Ɨ Yesu ket wɨko rɨga amninonj da, “Wɨn nyɨkak angjɨkina nyɨ ke!” Seg ton ket nyɨkak angjɨkto ngɨrpu yɨndangɨr aukɨto.