Search form

Yoan ma Peba 2:8

8Ɨ Yesu ket ten amninonj da, “Otade wɨn nyɨ aurokina dɨde ket eyinam de diyamdiyam mopyam rɨgam pɨlwa!” Seg ton ket eito.