Search form

Yoan ma Peba 2:9

9Sɨ onggɨtyam diyamdiyam mopyamɨt ket nyɨ ke auki ɨk met yotonkitonj. Ajɨ ton maka wumɨr yokatonj rɨngkena iyo. Ajɨ onggɨtyam wɨko rɨga yepiya re nyɨ aurokɨto, tonpiya tenta wumɨr wekenonj. Sɨ onggɨtyam diyamdiyam mopyam rɨgat sisɨl kongga kɨma rɨgand ara yɨawonj da, “Metkɨm!”