Search form

Yoan ma Peba 20

Yesu ma Utnyita

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

1Ɨ re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr kak ke naskajog bibɨr awonj, Magdala tunggam Mariya sɨtawarjog sɨ borand wikonj Yesu ma gopmet wa. Seg ton kea onggɨtyam gopmet ɨdokapu ukoi gɨmo ururkiti yɨr yongonj gopmet mora yurund. 2Sɨ onggɨt penaemb ton b'ɨkonj Simon Petro dɨde Yesu ma singi iyeni b'auyaena rɨga wa pɨlwa. Dɨde ket ten amnonj da, “Ton ke Yonggyamɨmna ujgɨm yokasi gopmet ke. Sɨ sɨn ma wumɨr im rokate Tin yoramisi.” 3Seg Petro dɨde ɨtemb b'auyaena rɨga yiwatonda Yesumna gopmet wa. 4Ɨ ton gɨlgɨl b'ɨkonda, ajɨ ɨtemb b'auyaena rɨga Petrond yɨsalngitonj dɨde ket naska opendonj de gopmet wa. 5Ɨ ton ket uwontonj dɨde ket ɨsetɨki kobɨrgɨm ondrɨki yɨr anginonj onggɨt gɨmo yɨund oski gopmet wɨngɨrɨnd. Ajɨ ton maike gopmet wɨngɨr wa b'ɨgaronj. 6Ɨ Simon Petro yɨmta kena opendonj dɨde ket gopmet wɨngɨr wa b'ɨgaronj. Sɨ toda kwa kea yɨr anginonj ɨsetɨki kobɨrgɨm ondrɨki. 7Ɨ onggɨtyam mop paspas kobɨrgɨm rɨna re Yesu ma mopɨnd ɨjobɨki yɨbnonj, ton re ma nɨnda ɨsetɨki kobɨrgɨm kɨma na yɨpand yɨbnonj. Ajɨ yɨpa b'enga pɨpmet nat eoromki yɨbnonj. 8Sɨ onggɨt b'auyaena rɨgat yet re naska opendonj, todaka ɨdenatemb gopmet wɨngɨr wa b'ɨgaronj. Dɨde ket yɨr anginonj ɨ ket ton gar ke utkunda yoramitonj. 9Nokɨp ton makwa ke nony aukonda onggɨtyam yɨna peba yɨtkak da, “Ton b'ogla uj ke tutnyis.” 10Sɨ kwa osiemb nɨmog b'auyaena rɨga ɨtendonda towaina wɨmenapu wa.

Yesu Magdala Tunggam Mariyam pɨlwa Pɨta Awonj

(Mat 28:9-10; Mak 16:9-11)

11Ajɨ Mariya re bau ke gɨmo yɨund oski gopmet wɨp owarkiti na yowamonj yii iyagɨkand. Ɨ ton yii iyagɨka kɨma uwontonj dɨde ket ɨtemb gɨmo yɨund oski gopmet wɨngɨr wa yɨr wikenonj. 12Ɨ ton ket nɨmog aneru yɨr angonj bɨlbɨl kobɨrgɨm b'ikoki. Ton re omiti na ebnonda rɨkɨnd re Yesu ma ujgɨm yɨbnonj, yɨpa re mop ke ɨ yɨpa re pɨs ke. 13Ɨ anerup tin wɨgekitonda da, “Kongga! Nangga pae man yii b'ɨrɨnenyɨt?” Sɨ Mariya ket ten amnonj da, “Ton ke kor Yonggyamɨmna ujgɨm yokasi. Sɨ kon ma wumɨr en rokate Tin yoramisi.” 14Ɨ onggɨt yɨt seg ke Mariya kak wa ɨtaingitonj dɨde Yesund dɨkɨnda onyiti yɨr yongonj. Ajɨ ton maka yongwatonj da Yesute. 15Ɨ Yesu ket tin wɨgekitonj da, “Kongga! Nangga pae man yii b'ɨrɨnenyɨt? Yena man oraka yiyenyɨt?” Ɨ onggɨt konggat ɨja na nony awonj da Ton re onggɨtyam sopapu yɨr ɨpka rɨga e. Sɨ ton Tin yomnonj da, “Ukoyam! Rada manɨt Tin yiyɨt, ken wumɨr nomne rokate man Tin yoramisɨt. Sɨ kon ɨta Tin okatam yopen.” 16Ɨ Yesu ket tin womnonj da, “Mariya!” Sɨ ton ket wɨp yowarkitonj dɨde ket Tin Ibru yɨt ke yomnonj da, “Rabuni!” isɨpkita yɨtkak da ouyaena rɨga. 17Ɨ ket Yesu tin womnonj da, “Goro man Ken netɨsopayɨm! Nokɨp Kon makaya pumb wa neken Kor B'uɨm pɨlwa. Ajɨ man meke Koina gar ke utkunda yɨngganwar wa pɨlwa dɨde ten wumɨr tamninyɨt da, ‘Kon pumb wa neken Kor B'uɨm pɨlwa yete re wa B'u, ɨ Kor Godɨm pɨlwa yete re wa God’.” 18Seg Magdala tunggam Mariya ket wikonj b'auyaena rɨga wa pɨlwa, dɨde ket bage wikonj da, “Kon kea Yonggyamɨnd yɨr yongen.” Ɨ ket ten wumɨr amninonj rɨja na re Yesu tin wumɨr womnenonj.

Yesu Tina B'auyaena Rɨga wa pɨlwa Pɨta Awonj

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)

19Ɨ onggɨt Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr kak ke naskajog bibɨrɨnd b'auyaena rɨgap kea yɨpand b'eomto sɨ imokand. Ɨ ton re Ju rɨga wa moga mapena mora b'ɨdoki wekenonj. Ɨ odedend ket Yesu yikonj dɨde towa wɨpɨnd onyitonj. Ɨ Ton ket ten amninonj da, “Ngɨmbla wɨn kɨma!” 20Ɨ onggɨt yɨt seg ke Yesu towa auyainonj Tina yɨm dɨde yorora. Sɨ re b'auyaena rɨgap Yonggyamɨnd yɨr yongo, ton ket ma sobijog sam na aukɨto. 21Ɨ Yesu b'usaya ket ten amninonj da, “Ngɨmbla wɨn kɨma! Kor B'u kea Ken nɨtmɨkitonj, ɨ Kodaka odede wɨp kaim wen tetmɨkisinyɨn.” 22Ɨ onggɨt yɨt seg ke Ton nyonya unggulitonj towa pɨlwa dɨde ket ten amninonj da, “Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yokata! 23Ra wɨn yama na ra negɨr mɨle awɨr tamnɨkaindam, sɨ onggɨtyam towaina negɨr mɨle ra opima awɨr taukanj. Ɨ ra wɨn towa negɨr mɨle terarkaindam, sɨ towaina negɨr mɨle ra ɨndaima tekeny towa pɨlɨnd.”

Yesu Tomam pɨlwa Pɨta Awonj

24Ɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga Toma, ɨ ti kwa yɨpa nyɨ da Didimo, ton maike yɨbnonj opimemb nɨnda ɨtmɨkitijog rɨga kɨma, re Yesu towa pɨlɨnd pɨtapɨta awonj. 25Sɨ onggɨt penaemb nɨnda b'auyaena rɨgap tin wumɨr yomno da, “Sɨn kea Yonggyamɨnd yɨr yongu.” Ajɨ Toma ten amninonj da, “Ra kon maka Tina yɨmɨnd nil yɨra yɨr tangen dɨde ra kon maka onggɨtyam nil yɨra tasopaen koina yɨmkak ke, ɨ dɨde ra kon maka Tina yorora esopaen koina yɨm ke, sɨ kon makwa ɨta gar ke utkunda oramisɨn.” 26Ɨ eit (8) bibɨr kak ke Tina b'auyaena rɨga re b'usaya met wɨngɨr nat wekenonj, sɨ Toma toda omanda ton kɨma yɨbnonj. Ɨ mora re ɨdoki na wekenonj, ajɨ Yesu kea ikonj wɨngɨr wa dɨde ket onyitonj towa wɨpɨnd, ɨ dɨde ket yindonj da, “Ngɨmbla wɨn kɨma!” 27Ɨ Yesu ket Tomand yomnonj da, “Mobe moina yɨmkak teyinɨm dɨkɨnd yɨra esopayam dɨde Koina yɨm yɨr ange. Ɨ moina yɨm teyinɨm dɨde ket Koina yorora yɨra yesopae. Sɨ goro gar ke utkunda kesa rɨga tawɨm, ajɨ gar ke utkunda rɨga na taet!” 28Seg Toma ket Tin yomnonj da, “Kor Yonggyam dɨde kor God!” 29Sɨ Yesu tin yomnonj da, “Rɨka nok pae man gar ke utkunda ke nokasɨt, nokɨp kemb man Ken yɨr nonget? Sɨ yepiya ra maka Ken yɨr notngi, ajɨ ton gar ke utkunda ke notkasi, ton re God ma b'ogɨl omni rɨga im.”

Peba Ɨrɨkam Mop

30Ɨ Yesu kwa nɨnda jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkinonj Tina b'auyaena rɨga wa wɨpɨnd. Ajɨ onggɨtyam wɨko gatab awɨr im ɨrɨki wekeny onggɨt peba wɨngɨrɨnd. 31Ajɨ kon onggɨtyam yɨtkak erɨkinyɨn re nok mim da ɨdenat wɨn gar ke utkunda oramisya da Yesu re Keriso e, Godɨmna B'ɨga e, dɨde nokɨm da ɨdenat wɨn gar ke utkunda ke yɨrkokar okasya Tina nyɨwɨm pɨlɨnd.