Search form

Yoan ma Peba 20:1

Yesu ma Utnyita

(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)

1Ɨ re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr kak ke naskajog bibɨr awonj, Magdala tunggam Mariya sɨtawarjog sɨ borand wikonj Yesu ma gopmet wa. Seg ton kea onggɨtyam gopmet ɨdokapu ukoi gɨmo ururkiti yɨr yongonj gopmet mora yurund.