Search form

Yoan ma Peba 20:11

Yesu Magdala Tunggam Mariyam pɨlwa Pɨta Awonj

(Mat 28:9-10; Mak 16:9-11)

11Ajɨ Mariya re bau ke gɨmo yɨund oski gopmet wɨp owarkiti na yowamonj yii iyagɨkand. Ɨ ton yii iyagɨka kɨma uwontonj dɨde ket ɨtemb gɨmo yɨund oski gopmet wɨngɨr wa yɨr wikenonj.