Search form

Yoan ma Peba 20:12

12Ɨ ton ket nɨmog aneru yɨr angonj bɨlbɨl kobɨrgɨm b'ikoki. Ton re omiti na ebnonda rɨkɨnd re Yesu ma ujgɨm yɨbnonj, yɨpa re mop ke ɨ yɨpa re pɨs ke.