Search form

Yoan ma Peba 20:13

13Ɨ anerup tin wɨgekitonda da, “Kongga! Nangga pae man yii b'ɨrɨnenyɨt?” Sɨ Mariya ket ten amnonj da, “Ton ke kor Yonggyamɨmna ujgɨm yokasi. Sɨ kon ma wumɨr en rokate Tin yoramisi.”