Search form

Yoan ma Peba 20:15

15Ɨ Yesu ket tin wɨgekitonj da, “Kongga! Nangga pae man yii b'ɨrɨnenyɨt? Yena man oraka yiyenyɨt?” Ɨ onggɨt konggat ɨja na nony awonj da Ton re onggɨtyam sopapu yɨr ɨpka rɨga e. Sɨ ton Tin yomnonj da, “Ukoyam! Rada manɨt Tin yiyɨt, ken wumɨr nomne rokate man Tin yoramisɨt. Sɨ kon ɨta Tin okatam yopen.”