Search form

Yoan ma Peba 20:16

16Ɨ Yesu ket tin womnonj da, “Mariya!” Sɨ ton ket wɨp yowarkitonj dɨde ket Tin Ibru yɨt ke yomnonj da, “Rabuni!” isɨpkita yɨtkak da ouyaena rɨga.