Search form

Yoan ma Peba 20:19

Yesu Tina B'auyaena Rɨga wa pɨlwa Pɨta Awonj

(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-49)

19Ɨ onggɨt Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr kak ke naskajog bibɨrɨnd b'auyaena rɨgap kea yɨpand b'eomto sɨ imokand. Ɨ ton re Ju rɨga wa moga mapena mora b'ɨdoki wekenonj. Ɨ odedend ket Yesu yikonj dɨde towa wɨpɨnd onyitonj. Ɨ Ton ket ten amninonj da, “Ngɨmbla wɨn kɨma!”