Search form

Yoan ma Peba 20:21

21Ɨ Yesu b'usaya ket ten amninonj da, “Ngɨmbla wɨn kɨma! Kor B'u kea Ken nɨtmɨkitonj, ɨ Kodaka odede wɨp kaim wen tetmɨkisinyɨn.”