Search form

Yoan ma Peba 20:24

Yesu Tomam pɨlwa Pɨta Awonj

24Ɨ twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga Toma, ɨ ti kwa yɨpa nyɨ da Didimo, ton maike yɨbnonj opimemb nɨnda ɨtmɨkitijog rɨga kɨma, re Yesu towa pɨlɨnd pɨtapɨta awonj.