Search form

Yoan ma Peba 20:25

25Sɨ onggɨt penaemb nɨnda b'auyaena rɨgap tin wumɨr yomno da, “Sɨn kea Yonggyamɨnd yɨr yongu.” Ajɨ Toma ten amninonj da, “Ra kon maka Tina yɨmɨnd nil yɨra yɨr tangen dɨde ra kon maka onggɨtyam nil yɨra tasopaen koina yɨmkak ke, ɨ dɨde ra kon maka Tina yorora esopaen koina yɨm ke, sɨ kon makwa ɨta gar ke utkunda oramisɨn.”